batch_1

การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
และคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ร่วมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
ของดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
และอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์