batch_IMG_8894

การถ่ายภาพหมู่ และการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร โครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมการถ่ายภาพหมู่และการฝึกซ้อมใหญ่กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
โครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา
ณ สนามบาสเก็ตบอลของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และร่วมการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์