การประชุมหารือแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษารายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

001
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
ดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมการประชุมหารือ
แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษารายวิชา
ในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ในประเด็นการจัดเวลาเรียนของรายวิชา ระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
การพิจารณารับนิสิตและจำนวนที่จะรับเข้าศึกษา ตลอดจนเกณฑ์การเข้าศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าศึกษารายวิชาตามแผนที่กำหนด
เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7
อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ Webex