การจัดทำหลักสูตรสหวิทยาการทางนวัตกรรมชีวการแพทย์ระดับบัณฑิตศึกษาร่วม ระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า และ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

001
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
พันเอก ศาสตราจารย์ มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสหวิทยาการทางนวัตกรรมชีวการแพทย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมทัศนียอัตตะนันทน์ ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย