001

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน iThesis สำหรับจัดทำวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส  คุณรัตนสิริ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน iThesis สำหรับจัดทำวิทยานิพนธ์
พร้อมบรรยายแนะนำภาพรวม iThesis ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ให้แก่นิสิตและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื้อหาของการอบรมประกอบด้วย การสาธิตการใช้งาน iThesis
โดย คุณสุริยัน งอกคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ บัณฑิตวิทยาลัย
ขั้นตอนของนิสิตที่จัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ในระบบ iThesis
โดย คุณกิ่งการ คงคาเขตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ บัณฑิตวิทยาลัย
การสาธิตการใช้งานโปรแกรม EndNote 21
โดย คุณศรัญญาภรณ์  โชลิตกุล บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด
เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ถ่ายทอดสัญญาณการอบรมจากห้องผลิตสื่อดิจิทัล ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย