001-2

บัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเขตพื้นที่สุพรรณบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ให้การต้อนรับ นายสัมพันธ์ มีสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย