ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

10

รศ. ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์

Ph.D. (Biomaterial Sciences)
The University of Tokyo

ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
fforsok@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ –