Contact GSKU_Web 4

บัณฑิตวิทยาลัยปิดทำการ ตั้งแต่วันที่
22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาปิดทำการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรด COVID-19 ฉบับที่ 14

Read more
Request Schedule_2

กำหนดการส่งคำร้องของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563

Read more
BN_Predregree2

เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เอกสาร รายละเอียด กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา […]

Read more