หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 (Tailor Made)

โครงสร้างหลักสูตร

เอกสาร รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติของหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก2
การอนุมัติโครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 จำนวน 5 แบบ
ที่มาของหลักสูตร 5 แบบ
แนวปฏิบัติของหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 ที่กำหนดให้มีได้ 5 แบบ
ลักษณะของแผนย่อย
การเลือกแผนย่อยสำหรับสาขา
คำแนะนำการเขียนใน มคอ.2
ตัวอย่างการพิมพ์โครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 สำหรับหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ที่มีแบบย่อยมากกว่า 1 แบบ (ไม่เกิน 5 แบบ)
แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สำหรับหลักสูตรปรับปรุง)

หลักสูตร