การส่งโครงการวิทยานิพนธ์และการคืนสถานภาพนิสิต

เอกสาร รายละเอียด
การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ และการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2564 และนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2565 Download
การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ และการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 และนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 Download
การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ และการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563 และนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2564 Download
การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 Download
เอกสาร รายละเอียด
รายชื่อนิสิตระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 และรายชื่อนิสิตระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ที่ส่งและยังไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์
(เรียงตามระดับ/วิทยาเขต/รหัสสาขา/รหัสนิสิต)
Link
  • รายชื่อนิสิตระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 และรายชื่อนิสิตระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ที่ส่งและยังไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์
    (เรียงตามระดับ/วิทยาเขต/รหัสสาขา/รหัสนิสิต)
  • รายชื่อนิสิตระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 และรายชื่อนิสิตระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ที่ส่งและยังไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์
    (เรียงตามระดับ/วิทยาเขต/รหัสสาขา/รหัสนิสิต)
  • รายชื่อนิสิตระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และรายชื่อนิสิตระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ที่ส่งและยังไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์
    (เรียงตามระดับ/วิทยาเขต/รหัสสาขา/รหัสนิสิต)
  • Link