20

โครงการบรรยายพิเศษ การเขียนข้อเสนอการวิจัย ทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอการวิจัย
ทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ”
โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เป็นวิทยากรให้ความรู้และตอบข้อซักถามให้แก่ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 306 Auditorium ชั้น 3
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์