4

การอบรมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของภาควิชา/โครงการพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมและแนะนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ระบบ iThesis

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชา/โครงการพิเศษ
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้คำแนะนำแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ระบบ iThesis
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
เป็นประธานและกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยผู้บริหาร
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
และตอบข้อซักถามแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8
อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย