1

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย
เนื่องในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ

บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดอาคาร
บำรุงรักษาต้นไม้ ให้สวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย