4

พิธีเปิดงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562
โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ อโรคยาอุทยาน 77 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์