1

การถ่ายภาพหมู่ และการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร โครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง ประธานโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมการถ่ายภาพหมู่และการฝึกซ้อมใหญ่กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตโครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ และร่วมการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์