17

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน