1

โครงการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิสสำหรับนิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2562

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิสสำหรับนิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย