1

การประชุมหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมหารือรายละเอียดข้อเสนอเชิงหลักการ ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย