1_resize

บัณฑิตวิทยาลัยอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live ครั้งที่ 3

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live ครั้งที่ 3 เพื่อรองรับมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บรรยาย เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องผลิตสื่อดิจิทัล ชั้น 5 อาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์