001

การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมการประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ
และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2565 และได้นำเสนอความก้าวหน้า
ของการดำเนินการ iThesis ภายใต้บริบทของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพการประชุม
ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings