001

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การใช้งาน iThesis 1 สำหรับจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ และ iThesis 2 สำหรับจัดทำวิทยานิพนธ์ ให้แก่อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การใช้งาน iThesis 1 สำหรับจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์
และ iThesis 2 สำหรับจัดทำวิทยานิพนธ์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx
ให้แก่ อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตร กำแพงแสน
การอบรมประกอบด้วย การสาธิตการใช้งาน iThesis โดย เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
และการสาธิตการใช้งานโปรแกรม EndNote โดย เจ้าหน้าที่จากสำนักหอสมุด
เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถ่ายทอดสัญญาณการอบรม
จากห้องผลิตสื่อดิจิทัล ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย