001

วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 41 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 41 ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์