001

โครงการคณะประมงพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565

คุณขวัญตา ช้างทอง หัวหน้างานบริการการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคณะประมงพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565
และร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมกาญจนภาชน์ลิ่วมโนมนต์ (201)
ชั้น 2 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์