001

อบรมการใช้งาน iThesis ให้กับนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
กล่าวต้อนรับนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวน 30 คน
ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาภาษาต่างประเทศและพัฒนาศักยภาพ การจัดทำดุษฎีนิพนธ์สู่ความสำเร็จทางการศึกษา
โดยมี คุณสุริยัน งอกคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นวิทยากร
อบรมการใช้งาน iThesis ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566
ถ่ายทอดสัญญาณการอบรมจากห้องผลิตสื่อดิจิทัล ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย