001

โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) สำหรับอาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศรีราชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กล่าวเปิดการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ให้แก่ อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตศรีราชา
เนื้อหาของการอบรมประกอบด้วย การบรรยายแนะนำภาพรวมของ iThesis
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
การสาธิตการใช้งาน iThesis โดย คุณสุริยัน งอกคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ขั้นตอนของนิสิตที่จัดทำวิทยานิพนธ์ในระบบ iThesis โดย คุณกิ่งการ คงคาเขตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
การสาธิตการใช้งานโปรแกรม EndNote โดย คุณวินัย มะหะหมัด บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด
และการบรรยายแนะนำบริการจากห้องสมุด สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
โดย คุณมาลี ใจตั้ง บรรณารักษ์ชำนาญการ งานห้องสมุด สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
นอกจากนี้ยังมีการแนะนำบริการจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถ่ายทอดสัญญาณการอบรม
จากห้องผลิตสื่อดิจิทัล ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย