001

การประชุม Kick-off Meeting โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระยะสั้น (Postgraduate Micro-Credentials) ด้านความมั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (PMC FSCC)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
เข้าร่วมการประชุม Kick-off Meeting โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระยะสั้น
(Postgraduate Micro-Credentials) ด้านความมั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (PMC FSCC)
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Southeast Asian University
Consortium for Graduate Education in Agriculture and Natural Resources (UC) และ Erasmus+
โดยเป็นการทบทวนผลการประชุมของวันแรก พร้อมทั้งอภิปรายเพื่อจัดทำข้อตกลงของโครงการพัฒนาหลักสูตร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์