1

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีวางแจกันดอกไม้แสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์