1

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 19 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 19 ปี
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน