001

การประชุมหารือการจัดทำหลักสูตร Double Master’s Degree Program ระหว่าง MS Bioscience คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ International Center for Biotechnology, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
พร้อมด้วย Professor Dr. Kohsuke Honda และ Associate Professor Dr. Hiroya Tomita
ผู้แทนจาก International Center for Biotechnology, Osaka University
ร่วมการประชุมหารือการจัดทำหลักสูตร Double Master’ s Degree Program
ระหว่าง MS Bioscience คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับ International Center for Biotechnology, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 301A ชั้น 3
อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์