1

การประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย