รายงานผลการเรียนตามหลักสูตร (บว.03-2/GS.03-2)

1. รายงานผลการเรียน (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป)

เงื่อนไข
  • ยื่นหลังจากที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร
  • ยื่นก่อนขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย/สอบประมวลความรู้ (ป.โท แผน ข)
  • ได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าอิสระ
เอกสาร รายละเอียด
บว.03-2
GS.03-2