สอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ (บว.06)

เงื่อนไข
 • ลงทะเบียนเรียน ครบ 2 ภาคการศึกษา
 • ก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 120 วัน
 • เลือกสอบได้ระหว่างแบบข้อเขียนหรือแบบสัมภาษณ์หรือทั้ง 2 อย่าง
 • นิสิตจะต้องมีจำนวนคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ
  • สอบข้อเขียน ต้องมีอย่างน้อย 2 ท่าน
  • สอบสัมภาษณ์ ต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน
  • ถ้ามีไม่ครบตามที่กำหนด นิสิตจะต้องทำบันทึกข้อความ ขอแต่งตั้งกรรมการสอบเพิ่มเติม ลงนามโดยหัวหน้าภาควิชา (กรณีเป็นภาคปกติ) หรือประธานโครงการฯ (กรณีเป็นภาคพิเศษ) โดยกรรมการที่เพิ่มเติมมานั้น จะต้องเป็นอาจารย์ประจำ หรืออาจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาของนิสิตนั้น ๆ
 • ยื่นคำร้องขอสอบ ก่อนสอบประมาณ 2 สัปดาห์
เอกสาร รายละเอียด
บว.06
GS.06
ตารางช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการ
Advisory Committee’s Timetabled
เงื่อนไข
 • สอบผ่านวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามแผนการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ไม่รวมหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระ)
 • ได้รับอนุมัติการขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ แล้ว
 • เลือกสอบได้ระหว่างแบบข้อเขียนหรือแบบสัมภาษณ์หรือทั้ง 2 อย่าง
 • นิสิตจะต้องมีจำนวนคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ อย่างน้อย 2 ท่าน (โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มเติม ในการสอบแบบสัมภาษณ์) ถ้ามีไม่ครบตามกำหนด นิสิตจะต้องดำเนินการเหมือนกับ แบบ ก 1
 • นิสิตที่รหัสประจำตัวนิสิตตั้งแต่รหัส 48 เป็นต้นไป อาจจะต้องสอบประมวลความรู้หรือไม่สอบก็ได้ กรุณาสอบถามภาควิชาของนิสิต หรืองานมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
เอกสาร รายละเอียด
บว.06
GS.06
ตารางช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการ
Advisory Committee’s Timetabled
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • สอบผ่านวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามแผนการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ไม่รวมหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระ)
 • ได้รับอนุมัติการขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ แล้ว
 • เลือกสอบได้ระหว่างแบบข้อเขียนหรือแบบสัมภาษณ์หรือทั้ง 2 อย่าง
 • นิสิตจะต้องมีจำนวนคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ อย่างน้อย 2 ท่าน (โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มเติม ในการสอบแบบสัมภาษณ์) ถ้ามีไม่ครบตามกำหนด นิสิตจะต้องดำเนินการเหมือนกับ แบบ ก 1
เอกสาร รายละเอียด
บว.06
GS.06
ตารางช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการ
Advisory Committee’s Timetabled
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • ลงทะเบียนเรียน ครบ 2 ภาคการศึกษา
 • ก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 120 วัน
 • เลือกสอบได้ระหว่างแบบข้อเขียนหรือแบบสัมภาษณ์หรือทั้ง 2 อย่าง
 • นิสิตจะต้องมีจำนวนคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ
  • สอบข้อเขียน ต้องมีอย่างน้อย 2 ท่าน
  • สอบสัมภาษณ์ ต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน
  • ถ้ามีไม่ครบตามกำหนด นิสิตจะต้องดำเนินการเหมือนกับ ป.โท แบบ ก 1
 • ยื่นคำร้องขอสอบ ก่อนสอบประมาณ 2 สัปดาห์
เอกสาร รายละเอียด
บว.06
GS.06
ตารางช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการ
Advisory Committee’s Timetabled
เงื่อนไข
 • สอบผ่านวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามแผนการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (ไม่รวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์)
 • ได้รับอนุมัติการขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ แล้ว
 • ต้องสอบทั้งแบบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์
 • นิสิตจะต้องมีจำนวนคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ อย่างน้อย 2 ท่าน (โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มเติม ในการสอบแบบสัมภาษณ์) ถ้ามีไม่ครบตามกำหนด นิสิตจะต้องดำเนินการเหมือนกับ แบบ ก 1
เอกสาร รายละเอียด
บว.06
GS.06
ตารางช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการ
Advisory Committee’s Timetabled
เงื่อนไข
 • ยื่นคำร้องทั่วไป (บ.ว. 01) ขอเลื่อนสอบฯ พร้อมแนบหนังสือนัดสอบชุดเดิม
 • ยื่นคำร้องฯ ก่อนสอบใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • ยื่นคำร้องทั่วไป (บ.ว. 01) ขอสอบฯ เกิน 1 เดือน ก่อนหรือพร้อมกับการมารับหนังสือนัดสอบที่บัณฑิตวิทยาลัย
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง