ขอหนังสือรับรอง/ใบคะแนน (บว.08/GS.08)

เงื่อนไข
 • นิสิตใหม่ขอได้เมื่อดำเนินการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว
 • คงสถานภาพการเป็นนิสิตปัจจุบัน
 • ยื่นคําร้องผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
เอกสาร รายละเอียด
บว.08
GS.08
ประกาศการลดขั้นตอน
เงื่อนไข
 • ต้องดำเนินการส่งเอกสารขอจบการศึกษาแล้ว (นิสิตแผน ข) หรือชำระเงินค่ารูปเล่มวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว (นิสิตแผน ก และ ป.เอก) และยังไม่ได้รับวันอนุมัติปริญญา
 • ยื่นคําร้องผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
เอกสาร รายละเอียด
บว.08
GS.08
เงื่อนไข
 • มีรายชื่อเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
 • ยื่นคําร้องผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
เอกสาร รายละเอียด
บว.08
GS.08
ประกาศการลดขั้นตอน
เงื่อนไข
 • เปิดกว้างตามความต้องการของนิสิต ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสาร รายละเอียด
บว.08
GS.08
เงื่อนไข
 • มีรายชื่อเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
 • สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2558
เอกสาร รายละเอียด
บว.08
GS.08
เงื่อนไข
 • ได้รับปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว
เอกสาร รายละเอียด
บว.08
GS.08