ตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ (วพ.01/TH.01), เปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (วพ.03/TH.03)

เงื่อนไข
 • ส่งคำร้องขอตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ภายใน 2 สัปดาห์หลังสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
เอกสาร รายละเอียด
วพ.01
TH.01
ตัวอย่าง Download
เงื่อนไข
 • การเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย เป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ตามความเห็นของคณะกรรมการในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ดังนั้น คณะกรรมการในการสอบขั้นสุดท้ายจะต้องลงนามรับรองในคำร้องฉบับนี้ทุกท่าน
 • นิสิตต้องส่งคำร้องฉบับนี้ ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย บันทึกข้อมูลเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ก่อนนิสิตส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์
เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง
 • คำร้องเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (วพ.03) ที่ระบุชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์เดิม และชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ที่ขอเปลี่ยนแปลง มีการลงนามครบถ้วนสมบูรณ์จากคณะกรรมการในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
คำแนะนำการยื่นคำร้อง
  • 1. ในคำร้องให้นิสิต เขียนหรือพิมพ์ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกชื่อเรื่องในฐานข้อมูล
   – ชื่อเรื่องที่เป็นคำนาม ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นำ ตัวพิมพ์เล็กตาม เช่น Satisfaction, Marketing เป็นต้น
   – ชื่อเรื่องที่เป็นคำเชื่อม Article ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก เช่น in, on, of, and, are, toword, between, a, an, the เป็นต้น
   – ชื่อเฉพาะ คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามอักขรของตัวอักษรเฉพาะ เช่น COVID-19, ASEAN, KU Life, TOFEL, TMB Bank, MRT, BTS, Oreochromis niloticus, O. mossambicus. E-Sport, e-Learning, e-Commerce, เป็นต้น
   – ชื่อจังหวัดให้เป็นไปตามราชบัณฑิตยสถาน โปรดตรวจสอบจาก https://www.orst.go.th/iwfm_table.asp?a=36&i=0040002104011001%2F63ERK0503006
  • คณะกรรมการในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ต้องลงนามรับรองการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ในคำร้องทุกท่าน และส่งคำร้องภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันที่สอบ ก่อนส่งเล่มต้นฉบับวิทยานิพนธ์ วพ.02 หรือ วพ.02-2
  • สำหรับนิสิตที่ทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis ให้ปรับแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ตรงกับคำร้อง วพ.03

เอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้อัพโหลดไฟล์เอกสารในระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์
โดยการลงนามในทุกกรณีให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์)

เอกสาร รายละเอียด
วพ.03
TH.03
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • ส่งภายในกำหนดของแต่ละภาคการศึกษา
 • อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาคลงนามรับรอง
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง