การขอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิมพ์ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (วพ.02-1/TH.02-1)

เงื่อนไข
 • สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย “ ผ่าน”
 • นิสิตต้องส่งคำร้องฉบับนี้ ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง
 • คำร้องขอพิมพ์ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (วพ.02-1) ที่กรอกข้อมูลทุกส่วนถูกต้องครบถ้วน
 • หลักฐานชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิมพ์ของบัณฑิตวิทยาลัย เช่น หน้าจอการโอนเงินผ่านแอพลิเคชั่น, สำเนาใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
คำแนะนำการยื่นคำร้อง
 • ในคำร้องให้นิสิต เขียนหรือพิมพ์ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกชื่อเรื่องในฐานข้อมูล
  – ชื่อเรื่องที่เป็นคำนาม ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นำ ตัวพิมพ์เล็กตาม เช่น Satisfaction, Marketing เป็นต้น
  – ชื่อเรื่องที่เป็นคำเชื่อม Article ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก เช่น in, on, of, and, are, toword, between, a, an, the เป็นต้น
  – ชื่อเฉพาะ คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามอักขรของตัวอักษรเฉพาะ เช่น COVID-19, ASEAN, KU Life, TOFEL, TMB Bank, MRT, BTS, Oreochromis niloticus, O. mossambicus. E-Sport, e-Learning, e-Commerce, เป็นต้น
  – ชื่อจังหวัดให้เป็นไปตามราชบัณฑิตยสถาน โปรดตรวจสอบจาก https://www.orst.go.th/iwfm_table.asp?a=36&i=0040002104011001%2F63ERK0503006
 • ชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ชื่อหัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ชำระเงินคำธรรมเนียมก่อนการยื่นคำร้อง
  เอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้อัพโหลดไฟล์เอกสารในระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์
  โดยการลงนามในทุกกรณีให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย
  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์)
เอกสาร รายละเอียด
วพ.02-1
TH.02-1
ตัวอย่าง