ส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ (วพ.02/TH.02)

เงื่อนไข
  • ผ่านการตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์แล้ว และได้ดำเนินการปรับแก้ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจ (ถ้ามี)
  • ผ่านการส่งตรวจใบรับรองวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อแล้ว และได้ดำเนินการปรับแก้ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจ (ถ้ามี)
  • ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทุกท่าน และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาในใบรับรองวิทยานิพนธ์
  • ดำเนินการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์พร้อมเอกสารขอจบการศึกษาภายใน 4 สัปดาห์หลังสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

เอกสาร รายละเอียด
วพ.02
TH.02
เงื่อนไข
  • ส่งภายในกำหนดของแต่ละภาคการศึกษา
  • อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาคลงนามรับรอง
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง