การขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (วพ.05/TH.05)

เงื่อนไข
 • การขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์นี้ให้ขึ้นอยู่กับความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต โดยระบุจำนวนปีที่ขอระงับการเผยแพร่ และเหตุผลของการขอระงับการเผยแพร่ ซึ่งนิสิตไม่จำเป็นต้องส่งทุกคน
 • นิสิตที่ขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ให้ดำเนินการส่งคำร้องพร้อมกับการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ ไม่ควรยื่นเรื่องหลังจากที่ดำเนินการส่งตรวจต้นฉบับวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว
 • นิสิตที่รอผลงานการตีพิมพ์เพื่อจบการศึกษา เล่มวิทยานิพนธ์จะยังไม่ทำเล่มเพื่อเผยแพร่ จนกว่านิสิตจะชำระเงินทำเล่มจบการศึกษา
 • สำหรับนิสิตที่ทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis ให้กรอกข้อมูลการระงับการเผยแพร่ในระบบ iThesis ด้วย
เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง
 • คำร้องขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (วพ.05) ที่เขียนข้อมูลนิสิต ชื่อวิทยานิพนธ์ ให้ถูกต้องชัดเจน และระบุจำนวนปีที่ขอระงับ พร้อมระบุเหตุผลการขอระงับ และลงนามทั้งนิสิตและอาจารย์ทุกส่วนครบถ้วนสมบูรณ์
 • สำเนาใบรับรองวิทยานิพนธ์ที่มีการลงนามครบถ้วนครบถ้วนสมบูรณ์
 • สำเนาหน้าใบนำส่งวิทยานิพนธ์จากระบบ iThesis ที่ปรากฏข้อมูลระงับการเผยแพร่ Not Allow ถึงวันที่ตามจำนวนปีที่นิสิตขอระงับการเผยแพร่
 • *** เอกสารข้อ 3 เฉพาะนิสิตทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis ***

คำแนะนำการยื่นคำร้อง
 • ให้ส่งคำร้องพร้อมการส่งเล่มต้นฉบับวิทยานิพนธ์ วพ. 02 หรือ วพ.02-2 (สำหรับนิสิตทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ (iThesis)
  • เอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้อัพโหลดไฟล์เอกสารในระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์
   โดยการลงนามในทุกกรณีให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย
   (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์)
เอกสาร รายละเอียด
วพ.05 (ก.พ.65)
TH.05 (มิ.ย.60)
ตัวอย่าง (ทำ วพ. ผ่าน iThesis)
ตัวอย่าง (ทำ วพ. ไม่ผ่าน iThesis)