โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

STEM1
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nstda.or.th/stemworkforce/