เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

เอกสาร รายละเอียด กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับภาคปกติและภาคพิเศษ Download ใบสมัครโครงการเรียนล่วงหน […]

Read more
หลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงิน

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2020 University Recommended Monbukagakusho (MEXT) Scholarship for Overseas International Degree-seeking Students (September 2020 Enrollment) ณ The Graduate School of Information Science and Engineering มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย The Graduate School of Information Science and Engineering มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2020 University Recommended MEXT Scholarship for Overseas International Degree-seeking Students (September 2020 Enrollment) ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งได้รับกา […]

Read more

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รหัสสาขาวิชา XA รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XB รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XC รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XD รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XE รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XF รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XG รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XH รายชื่อผู้ท […]

Read more

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รหัสสาขาวิชา XA รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XB รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XC รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XD รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XE รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XF รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XG รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XH รายชื่อผู้ท […]

Read more
1

การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 3/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.สุเจตน์ ชื่นชม รองคณบดีวิทย […]

Read more
2

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 41

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากร บัณฑิตวิ […]

Read more
IMG_9518

อบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ สายวิทยาศาสตร์สังคม

รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ สายวิทยาศาสตร์สังคม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต และอาจารย์ สา […]

Read more

การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 และนิสิตปริญญาโทที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 เอกสาร รายละเอียด ประกาศ เรื่องการส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการคืนสถานภาพนิสิต สำหรั […]

Read more

การให้รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด การให้รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 Download ใบสมัครขอรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 Download

Read more
1 2 3