เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (รอพิจารณา)

โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เอกสาร รายละเอียด กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาสำหรั […]

Read more

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รหัสสาขาวิชา XA รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XB รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XC รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XD รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XE รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XF รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XG รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XH รายชื่อผู้ท […]

Read more
IMG_9518

อบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ สายวิทยาศาสตร์สังคม

รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ สายวิทยาศาสตร์สังคม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต และอาจารย์ สา […]

Read more

การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 และนิสิตปริญญาโทที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 เอกสาร รายละเอียด ประกาศ เรื่องการส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการคืนสถานภาพนิสิต สำหรั […]

Read more

การให้รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด การให้รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 Download ใบสมัครขอรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 Download

Read more

การให้รางวัลเกียรติยศ “นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560”

รายละเอียด การให้รางวัลเกียรติยศ “นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติประจำปีการศึกษา 2560” Download ใบสมัครขอรับรางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติประจำปีการศึกษา 2560 Download

Read more

โครงการอบรม การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศ รายละเอียด ระบบลงทะเบียน   รายละเอียด การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป Download การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2561 Download การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2560 Download รายละเอียด รายการเตรียมความพร้ […]

Read more
1 2