2

งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ครบรอบปีที่ 51

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ครบรอบปีที่ 51
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ชั้น 1 อาคารอมรภูมิรัตน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์