13

การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ร่วมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562
ของดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการฯ
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน