7

การประชุมชี้แจงการเลือกวารสารสำหรับตีพิมพ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนิสิตที่ได้รับ ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมชี้แจงการเลือกวารสารสำหรับตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนิสิตที่ได้รับ
ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไข เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย