17-10-62 สถาปนา บว. ปี 62

งานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 53

บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 53 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธเจียมไชยศรี รองศาสตราจารย์ วินัย อาจคงหาญ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และอดีตบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เวลา 07.19 น. และผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย