17-10-62 พิธมอบทุนฯ

พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 53

บัณฑิตวิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น, รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ, รางวัลนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที ประจำปีการศึกษา 2561 และทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 53 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทุนจำนวน 141 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย