2

ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Graduate School of Life Sciences มหาวิทยาลัย Ritsumeikan

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร นางโสภา อินทรุณ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมด้วยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ SAKURA Exchange Program in Science ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Mamoru Wakayama และ Ms. Sakura Takagi คณะผู้แทนจาก Graduate School of Life Sciences มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่มาติดตามความก้าวหน้าของนิสิตระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho (MEXT) และสรุปผลการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้โครงการ SAKURA Exchange Program in Science รวมถึงหารือความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ระหว่างสองสถาบัน เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมทัศนีย์อัตตะนันทน์ ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย