5

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 13

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 13 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตการใช้งานระบบไอทีสิส โดยเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยและมีการแนะนำบริการที่เกี่ยวข้องกับนิสิตบัณฑิตศึกษาจากเจ้าหน้าที่ของสำนักบริกาคอมพิวเตอร์และสำนักหอสมุด เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย