1

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 50

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 50 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์