9

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ บรรยายข้อมูลที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายเกี่ยวกับ “ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) และวิธีปฏิบัติที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาพึงทราบ” เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย