มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ จะประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่าน
โปรแกรม Cisco Webex Meeting ตามลิงก์ shorturl.at/GCGOI (Meeting Number: 184 887 2803
Meeting Password: KU-Reinventing) และถ่ายทอดผ่าน Nontri Live จากห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เวลา 13.00-16.00 น. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังตามวันและเวลาตังกล่าว