001

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
“การออกแบบการเรียนรู้สำหรับโลกอนาคต” แก่นิสิตระดับปริญญาเอก
สาขาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การออกแบบการเรียนรู้สำหรับโลกอนาคต”
แก่นิสิตระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 1 สาขาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ)
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผ่านโปรแกรม Cisco Webex